PONUKA HYDROIZOLAČNÝCH A KLAMPIARSKYCH PRÁC

HYDROIZOLÁCIE

Hydroizolačnú vrstvu tvorí povlaková krytina, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť vodotesnosť strešnej konštrukcie. V súčastnosti sa na jej zhotovenie používajú asfaltované pásy, fólie. Asfaltové pásy, sa najčastejšie ukladajú v dvoch vrstvách. V spodnej vrstve sa používajú pásy s vložkami zo sklenených vlákien. Horný pás má vložku z polyesterovej rohože s minerálnym posypom. Oba pásy sú z modifikovaného SBS asvaltu. Fóliové povlakové krytiny PVC, sa pokladajú v jednej hydroizolačnej vrstve, ktorá sa zvyčajne kladie na separačnú geotextíliu. Na rozdiel od asfaltovaných pásov sa fólie zväčša nespájajú celoplošne s podkladom, ale kladú sa voľne a fixujú kotvami alebo sa zaťažia. Na stabilizáciu fólií sa používajú kotviace profily z plechu vyplanil. Ako ochranná vrstva sa najčastejšie používa štrkový posyp s frakciou 16 až 32 mm, zeleň, dlažba a pod.

ZEMNÉ IZOLÁCIE

Úlohou hydroizolácie spodnej stavby je dlhodobo zabrániť prenikaniu podpovrchovej vody do konštrukcie a vnútorných priestorov podzemných častí objektov. Hydroizolácia rohodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvaliu, využiteľnosť a životnosť stavebného diela. Správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná hydroizolácia je pre vodu nepriepustná - vodotesná. Hydroizolácia sporných stavieb predstavuje rizikový prvok stavby pre ich neskoršiu neprístupnosť. Každá dodatočná oprava alebo úprava hydroizolácia je veľmi obtiažna, finančne neúmerne nákladná a nedáva záruku úspešného zásahu.

TEPELNÉ IZOLÁCIE

Tepelná izolácia je dôležitou súčasťou stršného pášťa. Zaisťuje nielen dobrú tepelnú pohodu v interiéri objektu, ale má tiež významný vplyv na difúziu vodnej pary strešnou konštrukciou. Nesprávne nadimenzovaná, zle kladená alebo poškodená tepelná izolácia spôsobuje nielen zvýšené náklady na vykurovanie objektu v zimnom obdobi, aleo môže vyvolať aj hygienické závady v interiéri večšinou pliesne. Tepelnoizolačná vrstva zabezpečuje požadované tepelnoizolačné parametre strechy. V súčastnosti sa ako tepelnoizolačné vrstvy najčastejšie používajú dosky z minerálnych vlákien, expadovaný a extrudovaný polystyrén.

SPÁDOVANIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Polystyrénbetón (PSB) je tepelnoizolačný spádový, ľahkký betón používaný na ploché strechy a podlahy pre novostavby a rekonštrukcie budov ako tepelný izolant vyrovnávajúci nerovnosti podkladu pod betónovú vrstvu.
Spadovanie strešného plášťa je možné aj pomocou spádových dosiek EPS.

HYDROIZOLÁCIE TERÁS, BALKÓNOV, ZELENÉ STRECHY

Hydroizoláciu terás a balkónov realizujeme PVC fóliami vo farebných odtieňoch. Fólia vyrábaná v niekoľkých farebných variantách, je na hornom povrchu tvorená priestorovým dezénom a umožňuje priamy pohyb osôb bez nutnosti inštalácie ďalších vrstiev. Jedná sa tak o zaujímavú a ekonomickú variantu k štandardným riešeniam balkónov s pochôdznou vrstvou z keramickej, alebo betónovej dlažby, dreveného roštu.

KLAMPIARSKE PRVKY

Klampiarske prvky sú dôležité pre bezproblémový odtok vody zo žľabov a zvodov, pri lemovaniach komínov, vikierov a iných strešných otvorov. Klampiarske prvky, materiál aj úroveň ich prevedenia značným spôsobom ovplyvňujú kvalitu strechy a celej stavby, pretože oplechovanie chráni jej časti, popripade casti fasádnych konštrukcií pred poveternostnými vplyvmi.